Ceremoniał szkolny

 

     Ceremoniał  szkolny  jest  opisem  przeprowadzania  uroczystości i stanowi  integralną  część  z przyjętą  tradycją  szkolną  oraz  harmonogramem  uroczystości  imprez  szkolnych.
       Organizowane  przez  Szkołę  uroczystości  państwowe  i  szkolne należą  do najważniejszych  form  oddziaływania  na  sferę  emocjonalną  i  kształtują  przeżycia młodzieży.  Przekazywane  treści,  właściwa  atmosfera,  należyte  przygotowanie  wprowadzają  uczniów  w życie szkolne, uczą myślenia kategoriami  ogólnospołecznymi,  kształtują  patriotyzm, przywiązanie  do  kultury  narodowej  i  dumę  z  bohaterskiej  przeszłości  Ojczyzny.

 

Uczeń  Zespołu  Szkół  Nr 2  ma  obowiązek:

 • Poznać historię szkoły, postać jej patrona, a także postacie wybitnych nauczycieli i wychowawców.
 • Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły.
  Uczniowie mają obowiązek kultywować tradycje szkoły, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne.
 • Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem szkolnym znaczenia świąt państwowych i szkolnych.
 • Uczeń ma prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

 

Kandydaci  do  klasy  pierwszej  każdego  roku  szkolnego  składają   następujące  ślubowanie:

R O T A  Ś L U B O W A N I A

 

My, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2

im. Stanisława Konarskiego w Bochni,

ślubujemy uroczyście:

swoim postępowaniem dbać

o zachowanie postawy godnej ucznia  naszej szkoły –

młodego bochnianina, Małopolanina,

Polaka i Europejczyka


                                                ŚLUBUJEMY !!! - wszyscy


Przyrzekamy okazywać należyty szacunek rodzicom,

nauczycielom i wychowawcom oraz kolegom,

a także - zawsze postępować zgodnie

z zasadami mądrej wolności, prawdy i dobra 

 

                                              ŚLUBUJEMY !!! - wszyscy

 

Z  poczuciem rodzącej się odpowiedzialności

będziemy zdobywali jak najlepsze przygotowanie

do  pracy dla naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej,

a także dla dobra naszych rodzin i drugiego człowieka                                              ŚLUBUJEMY!!! - wszyscy
 

 

TRADYCJA SZKOLNA

         Tradycja  szkolna  to  powtarzający  się  układ  uroczystości  imprez i zwyczajów zaakceptowany  do  realizacji  przez  młodzież,  nauczycieli,  rodziców. Ma na celu organizację  życia  szkoły,  realizację  celów  wychowawczych  oraz  integrację społeczności szkoły.

 

HARMONOGRAM  STAŁYCH  UROCZYSTOŚCI

 I  IMPREZ  SZKOLNYCH.

 

 

Lp.

 

 

UROCZYSTOŚĆ  IMPREZA

 

FORMA  REALIZACJI 

 

TERMIN

 

ORGANIZATOR

1.

Inauguracja  Roku  Szkolnego

 

 Apel,  spotkania  z wychowawcami  w  klasach

 

1.IX.

 

 wychowawcy  klas

2.

  Powitanie  uczniów   klas  pierwszych

 

 Spotkanie z Dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami. 

 

1.IX.

świetlica szkolna, wychowawcy  klas

3.

 Rocznica  Wybuchu  II  Wojny   Światowej.

 

 Uczestnictwo  w  obchodach.

 

1.IX.

wychowawca  świetlicy

4.

 

 Wybory  samorządów   klasowych.

 

 Demokratyczne  wybory

IX.

 

wychowawcy  klas

5.

 

Integracja  klas  pierwszych.

 

 Ogniska,  wycieczki.

IX - X

 

wychowawcy  klas

6.

 Wybory  Samorządu  Szkolnego.

 

Według  opracowanej  ordynacji.

 

 

X.

 

Samorząd  szkolny

7.

 Sprzątanie  Świata.

 

 Udział  w akcji.

 

 IX.

 wychowawca  świetlicy,

Klub Przyrodnika

8.

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,

Przekazanie Sztandaru nowemu Pocztowi Sztandarowemu,

Ślubowanie klas I- szych,

Otrzęsiny klas I - szych

X. wychowawca  świetlicy

9.

 Święto  Niepodległości.

 Akademia,   

 Uczestnictwo  w  imprezach  

 okolicznościowych,

 Udział  w  Rajdzie   

 Niepodległościowym

 

XI.

 

 Dyrekcja.

 wychowawca   

 świetlicy

10.

 

 Półmetek  uczniów  klas  II-  ich   i  III – ich.

 

Uroczysta  zabawa

półmetkowa.

X. - XI.

 samorządy  klas,

rodzice

11. Święty Mikolaj   Wizyta świętego Mikolaja w klasach 6.XII.

wychowawca  świetlicy,, 

samorząd uczniowski

 12.

 Spotkanie  wigilijne.

Program  artystyczny, Spotkania w klasach

 

XII.

 

 

wychowawca  świetlicy,

wychowawcy  klas

 

 

13.

 

 Podsumowanie  I  semestru.

 Apel .

 I.

 

Dyrekcja.

 

14.

Studniówka.

 

Uroczysty  Bal  Studniówkowy.

 

 

I.

 

Klasy  maturalne.

15

 

 Walentynki w szkole 

Akademia z okazji Walentynek,

Wybory Miss i Mistera Szkoly

II. wychowawca  świetlicy,

16.

Dzień  Kobiet.

Akademia.

 

III.

 

 

wychowawca  świetlicy,

 

 17.

 

Dzień 

„ Otwartych  Drzwi ”

 

 

Spotkania

 z  młodzieżą  gimnazjum.

 

II - III

cała  społeczność  szkolna

18.

 Uroczyste  Pożegnanie  

 Maturzystów.

 

Program  artystyczny  

Wręczenie  nagród,  pochwał,  Listów  Gratulacyjnych

IV.

wychowawca  świetlicy

 19.

 

 Pielgrzymka maturzystów  do   Częstochowy.

 

 

X. lub

IV.

 

 

 

Katecheta,

wychowawcy  klas

 

20.

 Rocznica  Konstytucji  3  Maja.

 

 Akademia,   

 Uczestnictwo  w  imprezach  

 okolicznościowych.

 

V.

 

 Dyrekcja.

  wychowawca

świetlicy

 21.

 Zakończenie  Roku  Szkolnego.

 

Apel.  podsumowanie  osiągnięć,  wręczenie  nagród,  dyplomów ( Złota  Księga )

 

VI.

 Dyrekcja.

 wychowawca 

 świetlicy

 

Ponadto  w  tradycji  szkoły :

 

1. Dwa pierwsze tygodnie  września  bez  ocen  niedostatecznych  dla  uczniów  klas  pierwszych.

2.„ Szczęśliwy numerek” - wylosowany  numerek  uczniów z  dzienników 
     lekcyjnych,  nie  jest  pytany.
 
3. Dzień „ Otwartych  Drzwi ” - spotkanie dla rodziców z nauczycielami.

4. Dzień  „ Otwartych  Drzwi ” – spotkanie  w  szkole  z  młodzieżą    
 
5. Zwolnienie  uczniów  z  odpowiedzi ustnych i pisania  sprawdzianów w następujące   dni  nauki szkolnej :
 • ostatni  dzień  nauki  przed  Świętami  Bożego  Narodzenia i  Wielkiej Nocy
 • 6.grudnia
 • 21 marca
 
6. Kształtowanie  umiejętności  współżycia  z  przyrodą  poprzez :
 • edukację  ekologiczną  (np.  „ Sprzątanie Świata”,  konkursy   ekologiczne)
 • rajdy  piesze  i  rowerowe
 • wycieczki  krajoznawczo - turystyczne
 
 7.Obchodzenie  „18-tki  w  gronie  klasowym
 
 8. „ Mikołajki  klasowe ”
 
 9. Udział  młodzieży  w  spektaklach  poświęconych  tematyce  uzależnień. 
 
10. Utrzymywanie  kontaktów 
z  emerytowanymi  pedagogami i  pracownikami  szkoły ,    poprzez wysyłanie kart okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz   Świąt
 
 
11.Podtrzymywanie  kultury  i  tradycji  regionalnej  poprzez :
 • poznawanie  najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
 • udział w uroczystościach regionalnych i powiatowych
 
12.Organizowanie  przez  Szkołę  różnorodnych  imprez,  spotkań  i  uroczystości dla      dzieci  z  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego  w  Bochni.