Historia szkoły

 

 

Historia szkoły

  

Lata 1966-1968 to okres powstawania i kształtowania się naszej szkoły.

W 1966 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zostało utworzone Technikum Drogowe w Bochni pod wspólną dyrekcją z ówczesnym Technikum Ekonomicznym, a rok później szkoła została przeniesiona na ulicę Stasiaka 1, do budynku likwidowanego Liceum Pedagogicznego, gdzie funkcjonuje do dziś.

W archiwach szkoły znajdują się pisma Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 8 kwietnia 1968 r., stanowiące akt otwarcia Technikum Drogowego, Zasadniczej Szkoły Drogowej oraz decyzja Wicekuratora Okręgu Szkolnego z dnia 8 czerwca 1968 r. o otwarciu Państwowej Szkoły Technicznej w budynku przy ul. Stasiaka 1.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć pierwszych nauczycieli, którzy starali się o powstanie szkoły, przede wszystkim inżyniera drogownictwa, Pana Kazimierza Kawalca, nauczyciela przedmiotów zawodowych, przez wiele lat związanego ze szkołą.

W roku szkolnym 1968/69 szkoła liczyła już pięć oddziałów, zaś trzy lata później rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przygotowująca pracowników wykwalifikowanych
w zawodzie monter nawierzchni drogowych.

Od roku 1969 szkoła działała już pod oddzielną dyrekcją. Pierwszym dyrektorem została mgr inż. Anna Piotrowska, która tę funkcję pełniła przez 21 lat, do 31 sierpnia 1990 r., będąc jednocześnie nauczycielem przedmiotów zawodowych (jako inżynier budownictwa).

W tych latach szkoła bardzo szybko się rozwijała, zyskując stałe miejsce na mapie szkół średnich
w Bochni i okolicach. Na początku znana była przede wszystkim jako technikum drogowe,
a w kolejnych latach jako „budowlanka”.

W związku z uruchamianiem nowych kierunków kształcenia, zarządzeniem Kuratora Oświaty
i Wychowania w Tarnowie z dnia 25 sierpnia 1976 r., został utworzony zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Budowlanych.
W skład zespołu wchodziły:

-       Technikum Drogowe,

-       Policealne Studium Zawodowe,

-       Zasadnicza Szkoła Budowlana,

-       Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa.

W roku 1977 utworzono trzyletnie Technikum Budowlane (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) o specjalności: budownictwo wiejskie.

W latach następnych wprowadzono nowe specjalności:

-       prefabrykacja elementów betonowych (w latach 1979-89),

-       dokumentacja budowlana (od roku 1981),

-       budownictwo (od roku 1985),

-       wyposażenie sanitarne budynków (PSZ, w latach 1978-83).

W 1983 roku zakończyło działalność Policealne Studium Zawodowe,

a w ramach szkoły powstały:

-       Technikum Budowlane 5-letnie, kształcące w zawodach: technik budownictwa o specjalnościach: budownictwo, dokumentacja budowlana, drogi i mosty kołowe, wyposażenie sanitarne budynków,

-       Technikum Budowlane dla Dorosłych 3-letnie w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna,

-       Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia w zawodach: malarz, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych, stolarz,

-       Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących 2-letnia, kształcąca w zawodach: betoniarz, zbrojarz, sprzedawca.

Pisząc historię szkoły nie sposób nie wspomnieć wielu wspaniałych nauczycieli, którzy ją tworzyli
i kształtowali przez pierwsze dwudziestolecie i kolejne lata: śp. Maria Strach – nauczycielka języka polskiego, śp. Adam Romański – wieloletni kierownik internatu, nauczyciel geografii, śp. Adelajda Wędzicha – nauczycielka chemii, śp. Andrzej Dębiec – nauczyciel matematyki, śp. Ryszard Reguła – nauczyciel wychowania fizycznego, śp. Jerzy Tywoniuk – wieloletni kierownik warsztatów szkolnych

Pani Irena Błotnicka – nauczycielka fizyki, Pani Władysława Jabłońska - nauczycielka języka polskiego, Pan Eugeniusz Janiczak – nauczyciel historii, Pani Barbara Maciuszek – nauczycielka języka polskiego, wychowawca świetlicy, Pani Grażyna Mazur – nauczycielka matematyki, późniejszy wieloletni dyrektor szkoły, Pani Maria Pietras – nauczycielka języka rosyjskiego, Pani Krystyna Rzepska – pedagog szkolny, Pani Anna Sitko – nauczycielka chemii i przedmiotów zawodowych, Pani Teresa Tywoniuk – nauczycielka wychowania fizycznego, Pani Maria Wingert - nauczycielka języka polskiego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych: śp. Roman Barczewski, śp. Bronisław Łach, śp. Franciszek Korta, Kazimierz Kawalec, Władysław Cudejko, Zofia Modelska, Teresa Murczyńska – ludzie
o wielkiej wiedzy zawodowej, wspaniale przekazujący ją kolejnym pokoleniom.

Wielu absolwentów tej szkoły sukcesy zawodowe, ale też często prywatne zawdzięcza tym ludziom.

W roku 1990 funkcję dyrektora objął dotychczasowy wicedyrektor – mgr Janusz Kurkiewicz, który zarządzał szkołą do 31 grudnia 2000 r. Wspierali go wicedyrektorzy: mgr inż. Władysław Cudejko oraz mgr Maria Pietras (1.09.1987 – 31.08.1990).

W roku 1992 Zespół Szkół Budowlanych przyjął za swojego patrona zasłużonego wychowawcę
i reformatora szkolnictwa w dobie oświecenia – księdza Stanisława Konarskiego.

Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 2 sierpnia 1995 r. zostało powołane Liceum Ogólnokształcące,
a od 1 września 2002 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Profilowane o specjalności kształtowanie środowiska.

1 stycznia 2001 r. funkcję dyrektora objęła mgr Grażyna Mazur – dotychczasowy nauczyciel matematyki. Początkowo, jako wicedyrektor wspomagał ją (już wcześniej pełniący tę funkcję) mgr inż. Władysław Cudejko, a od 1 września 2005 r. mgr Krzysztof Piotrowicz – nauczyciel geografii.

W tych latach szkoła nadal się rozwijała i przekształcała, powstawały nowe typy szkół i kierunki kształcenia.

Uchwałą Rady Powiatu w Bochni z 22 lutego 2002 r. Zespół Szkół Budowlanych im. Stanisława Konarskiego został przekształcony z dniem 1 września 2002 r. w Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego. W związku z reformą szkolnictwa był to już zespół szkół ponadgimnazjalnych, a ze względu na wyż demograficzny w szkole można się było uczyć w wielu typach szkół:

-       Publicznym Liceum Ogólnokształcącym,

-       Publicznym Liceum Profilowanym,

-       Publicznym Technikum,

-       Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej,

-       Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych OHP.

Szkoła osiągnęła wtedy najwyższy stan liczebny jeśli chodzi o ilość uczniów (około 900 uczniów w 29 oddziałach).

W kwietniu 2007 r. odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

W okresie 1 września 2008 r. – 31 sierpnia 2011 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Krzysztof Piotrowicz, a od 1 września 2011 r. dyrektorem została Aneta Krysiak – dotychczasowy nauczyciel przedmiotów zawodowych i wicedyrektor.

Szkoła nadal kształci przede wszystkim w zawodach branży budowlanej,
a równocześnie  pojawiają się także inne kierunki.

Ze względu na to, że Zespół Szkół nr 2 jest szkołą zawodową, w jej strukturze funkcjonowały na przestrzeni lat różne formy praktycznego kształcenia zawodowego. Początkowo była to forma przyzakładowa, a z biegiem lat kształcenie zawodowe zaczęło się odbywać w utworzonych przy szkole warsztatach oraz u pracodawców z poszczególnych branż. Warsztaty szkolne działają od 1992 roku. Swoją siedzibę miały w wielu miejscach: w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych (dzisiejszej Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego) przy ul. Kazimierza Wielkiego, przy Zespole Szkół Nr 1,
w samym budynku szkoły, a obecnie w budynku przy ul. Campi.

Funkcję kierowników warsztatów szkolnych pełnili: Jerzy Tywoniuk, a następnie Ryszard Gut.

Ponadto szkoła prowadzi od wielu lat kursy I i II stopnia w zawodach budowlanych: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, malarz, murarz, posadzkarz, betoniarz, zbrojarz, tapicer, monter instalacji
i urządzeń sanitarnych, monter izolacji przemysłowych.

Od roku 2007, czyli od zmiany formuły uzyskiwania tytułu zawodowego, szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Krakowie do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat działalności szkoła odnotowała wiele sukcesów dydaktycznych oraz wychowawczych.

W latach, kiedy tytuł technika zdobywało się poprzez opracowanie i obronę prac dyplomowych, autorzy najlepszych z nich  brali udział w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Bochni oraz przez Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, zdobywając nagrody I, II stopnia, gwarantujące wstęp bez egzaminu na krakowskie wyższe uczelnie techniczne. Wiele z tych prac (filmy, modele, eksponaty) znajduje się w szkole i są one wykorzystywane do dnia dzisiejszego jako pomoce dydaktyczne. Szczególne sukcesy w tym zakresie odnosili uczniowie przygotowujący prace pod kierunkiem  Pana Bogusława Rojewskiego (w zakresie drogownictwa) i Pani Teresy Murczyńskiej (w zakresie architektury).

Od początku uczniowie z dużymi sukcesami brali również udział w olimpiadach i konkursach zawodowych.

Szkoła była bardzo licznie reprezentowana w najważniejszej dla nas Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych. Na przestrzeni lat dwóch uczniów zdobyło tytuł laureata etapu centralnego Olimpiady. Byli to Piotr Banek w roku szkolnym 2003/2004 oraz Kinga Chojnacka w roku szkolnym 2010/11. Około 25 uczniów zdobyło tytuł finalisty tej olimpiady. Nauczyciele, dzięki którym uczniowie osiągali te szczególne sukcesy, to: Anna Sitko, Barbara Dudzik – Łozińska, Magdalena Kucia, Aneta Krysiak, Zofia Winiarska.  

Oddzielną kartę w historii szkoły zapisało kształcenie w zawodzie technik geodeta, które rozpoczęło się w późniejszych latach. Uczniowie tej specjalności, przygotowywani przez Panie Martę Fischer, Martę Stadnicką, Katarzynę Ćwiąkałę również osiągali sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (dwóch uczniów – Grzegorz Linca i Adam Legutko uzyskało tytuł finalisty etapu centralnego).

Sukcesy odnosili także uczniowie kształcący się w zawodach branży instalacyjnej, przygotowywani przez Panią Barbarę Kolarską–Szot, Małgorzatę Szulewską, Mariana Nalepę, Zbigniewa Głoda. Warto tu przypomnieć czołowe miejsca naszych uczniów w Ogólnopolskim Forum Instalacyjnym oraz I miejsce i główną nagrodę w konkursie wiodących firm branży instalacyjnej „Młody instalator”.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni związane są również z innymi dziedzinami wiedzy.

W roku 2009/2010 grupa uczniów przygotowanych przez Panie Renatę Czarnotę, Katarzynę Urbanik, Agnieszkę Michałowską zdobyła I miejsce w Polsce i główną nagrodę konkursie „Azbest – out”.

W 2016 r. grupa uczniów przygotowująca film popularnonaukowy na konkurs firmy Adamed zdobyła jedną z głównych nagród.

Uczniowie osiągają również sukcesy w międzyszkolnej rywalizacji sportowej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Od 2007 roku w szkole realizuje się wiele programów związanych
z wykorzystaniem funduszy unijnych. Były to m.in.

-       programy „Leonardo da Vinci” – wyjazdy uczniów na staże do Wielkiej Brytanii i Niemiec,

-       programy związane ze zdobywaniem przez uczniów dodatkowych uprawnień i umiejętności (kursy obsługi maszyn budowlanych, prawa jazdy, obsługi zawodowych programów komputerowych np. AUTO CAD),

-       programy pozwalające doposażyć szkołę w sprzęt do kształcenia zawodowego
i matematyczno-informatycznego,

-       programy pozwalające na organizację wycieczek, wizyt zawodoznawczych, szkoleń w firmach budowlanych, drogowych geodezyjnych i innych,

-       programy związane ze wspomaganiem uczniów mających problemy edukacyjne.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni w ostatnich latach szczególnie zaangażowali się w popularyzację kształcenia zawodowego, organizując spotkania, warsztaty, fora wymiany doświadczeń. Ważnym wydarzeniem tego typu jest coroczny (organizowany od 5 lat) Festiwal Zawodów – warsztaty dla gimnazjalistów. Właśnie za to przedsięwzięcie w 2017 r. szkoła otrzymała tytuł „Dobrej Praktyki” w konkursie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W celu zapoznania młodzieży z nowymi technologiami, materiałami i rozwiązaniami stosowanymi
w budownictwie, drogownictwie, architekturze krajobrazu, reklamie i pozostałych branżach, nauczyciele przedmiotów zawodowych organizują wyjazdy na wycieczki przedmiotowe, wystawy branżowe, utrzymują kontakty z firmami, organizują szkolenia dla młodzieży. Ponadto uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, rajdy, do kin, muzeów, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych. Chętnie biorą udział w imprezach sportowych, kulturalnych i olimpiadach.

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni kształcił i kształci dobrych fachowców i przygotowuje młodzież do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. 

W roku 2017/18 w szkole uczy się około 510 uczniów.

Szkoła oferuje możliwość nauki w kilku typach szkół, w różnych zawodach
i specjalnościach:

-       Technikum nr 1 w zawodach:

·        technik architektury krajobrazu,

·        technik budownictwa,

·        technik budowy dróg,

·        technik geodeta,

·        technik organizacji reklamy,

·        technik robót wykończeniowych,

·        technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

·        technik inżynierii sanitarnej,

·        technik inżynierii środowiska i melioracji.

-       Branżowej Szkole I st. nr 2 w zawodach:

·        monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

·        monter izolacji przemysłowych,

·        stolarz,

·        murarz – tynkarz,

·        monter sieci i instalacji sanitarnych.

 

Bocheńską "Budowlankę" kończą niekiedy przedstawiciele kilku rodzinnych pokoleń: rodzice, ich dzieci, a nawet całe rodzeństwa.